Športová predpríprava krasokorčuliarov

Vytlačiť

Športová predpríprava krasokorčuliarov: Obdobie krasokorčuliarskej predprípravy trvá 2 - 3 roky. V prvých rokoch športovej prípravy má prevládať všeobecná telesná príprava nad špeciálnou telesnou prípravou. Deti prichádzajú do klubov telesne nepripravené, často so svalovou dysbalanciou. V prípravkách sa vytvárajú prvé návyky, formuje sa vzťah k pohybovej aktivite, tvoría sa základy funkčnej zdatnosti ich hybného systému (v zmysle rozvoja všetkých pohybových schopností a zručností).

Nedostatočne rozvinuté pohybové schopnosti, nedostatočne zvládnutá základná korčuliarska technika a morálno-vôlové a špecifické psychické vlastnosti (dôležité pri krasokorčuľovaní ) v etape športovej predprípravy a začiatočnej športovej špecializácie sa odrazia neskoršie v zrelom športovom veku v ťažkostiach pri zvládaní zložitejších pohybových štruktúr. Je to práve vekové obdobie, kedy sú deti veľmi vnímavé, citlivé na osvojenie si základných pohybových schopností a správnej korčuliarskej techniky a ktorých zanedbanie má nepriaznivý vplyv na budúci rast športovej výkonnosti. Pri vytváraní tréningového systému detí  pristupujeme špecificky citlivo.

V krasokorčuliarskej praxi to znamená:

1) Prvý rok športovej prípravy 4 - 7 ročných detí sa uskutočňuje v rámci dvoch trojmesačných kurzov základného korčuľovania a letnej prípravy. Kurzy sú organizované 2x do týždňa, vo výuke sa kladie dôraz na správnu stimuláciu a výchovu v oblasti motoriky, na takú intenzitu, kvalitu, pestrosť a rôznorodosť činností, ktorá rozvíja všestrannosť. Prostriedkom na zabezpečenie tejto všestrannosti je pohybová hra.

V prvý rok by mali deti zvládnuť základnú korčuliarsku lokomóciu: - korčuľovanie priamo vpred odrazom striedavonož ( “ vetvičky” ) - korčuľovanie striedavo znožmo a roznožmo vpred a vzad (“rybičky” a “rak” ) - korčuľovanie vpred a vzad odrazom striedavonož v znožnom postoji (“lyžiar”) - jazda v drepe a v postojoch na jednej nohe vpred v prednožení pokrčmo(“bocian”) - vykorčuľovanie oblúka na obidvoch nohách - oblúky na jednej nohe vpred von a vpred dnu - zastavenie pri korčuľovaní vpred prívratom jednou nohou i obojstranným prívratom - preskakovanie prekážok odrazom znožmo a jednonož - obrat z korčuľovania vpred do korčuľovania vzad a opačne - nácvik prekladania vpred a vzad Po prvom trojmesačnom kurze by deti mali zvládnuť test “C”, po druhom trojmesačnom kurze test “B”. Po zimnej sezóne sa všetky vekovo perspektívne deti pozvú na dvojmesačnú letnú prípravu. Všestranná telesná príprava je zabezpečovaná tými športovými odvetviami, ktoré svojím obsahovým zameraním napomáhajú rozvoju tých pohybových schopností, zručností, psychických vlastností potrebných pre vytváranie predpokladov kvalitného špeciálneho (krasokorčuliarskeho) športového výkonu. Pri výbere praktických činností jednotlivých športových odvetví (atletika, gymnastika, balet, rytmika) sa uprednostnili tie, ktorými sa rozvíjajú najmä dynamická a vytrvalostná sila, rýchlosť, obratnosť a flexibilita na rozvoj ktorých je toto vekové obdobie najsenzitívnejšie.

2) Druhý rok športovej prípravy detí by sa mal viac špecializovať. To predpokladá väčšie množstvo tréningových hodín na ľadovej ploche (5 hod./týždeň), dopĺňané všestrannou telesnou prípravou (2 hod. týždenne baletno-tanečno-rytmicko-gymnastickej prípravy prípravy, s priebežne zaraďovanými kondičnými,atletickými a kompenzačnými cvičeniami pred alebo po tréningu na ľade.

V druhom roku športovej prípravy sa zdokonaľujú základné korčuliarske lokomócie a nacvičujú sa ďalšie prvky z korčuľovania: - jazda vo váhe predklonmo (“lastovička”) - jazda v drepe prednožmo (“kanónik”) - pirueta na dvoch nohách, na jednej nohe - trojkové obraty - trojkový skok - “kadet”, prípadne ďalšie jednoduché skoky (podľa individuálnych schopností dieťaťa) Po prvých troch mesiacoch by mali deti zvládnuť v dokonalejšej podobe test “B”a pri zvýšenej dotácii tréningových hodín test “A”, ktorý je predpokladom pre prijatie do KK . V nasledujúcom období sa uskutočňuje nácvik ďalších jednoduchých skokov a príprava na súťaživú formu korčuľovania.

3) V tretí rok športovej prípravy detí sa zdokonaľujú jednoduché skoky, nacvičujú dvojité skoky, piruety na jednej nohe, jednoduché krokové variácie. Technika korčuľovania, sklzu má byť už na dobrej úrovni. Deti súťažia s jednoduchými choreografickými kompozíciami voľných jázd.

Výber talentov pre krasokorčuľovanie je veľmi zložitý, čo vyplýva zo špecifika a vysokej náročnosti tohoto športu. Je zameraný na jedincov, ktorí budú plniť biologické, motorické i psychické predpoklady. Nájsť takéhoto jedinca je veľmi obtiažne. Sú vypracované i výberové testy, ich úspešné absolvovanie však nezaručuje budúce úspechy, vyraďuje iba nevhodné typy. Len dlhodobé sledovanie detí pri ich zapojení v tréningovom a súťažnom systéme triedi a vyberá najperspektívnejšie z nich. Z toho vyplýva, že na úzky výber detí je potrebná široká základňa z ktorej sa po 3-4 rokoch intenzívnej práce vyberie talent.

Test „C“:
- korčuľovanie striedavo znožmo roznožmo („ rybičky“, „rak“ alebo „citróniky“) - 5x vpred a 5x vzad
- korčuľovanie vpred v drepe - 3 m
- korčuľovanie vpred a vzad odrazom striedavonož v znožnom postoji („lyžiar“)- 3m vpred a 3m vzad
- korčuľovanie priamo vpred odrazom striedavonož („vetvičky“) - 3m
- jazda v postoji na jednej nohe vpred v pokrčení pokrčmo („bocian“) - 2m na každej nohe
- zastavenie pri korčuľovaní vpred prívratom jednou nohou a obojstranným prívratom

Test „B“:
- vykorčuľovanie oblúka na obidvoch nohách - 5m
- oblúky na jednej nohe vpred von a vpred dnu - 4x pravá a 4x ľavá noha
- preskakovanie prekážok odrazom znožmo a jednonož - 5x
- obraty z korčuľovania vpred do korčuľovania vzad a opačne - 1 kruh na obe strany
- odrazy jednonož na kruhu („kolobežka“) vpred a vzad - 1 kruh vpred a vzad a na každú stranu

Test „A“:
- prekladanie vpred a vzad na obe strany - 1 kruh vpred a vzad na obe strany
- jazda vo váhe predklonmo („lastovička“) - 3m na ľavej aj na pravej nohe
- jazda v drepe prednožmo („kanónik“) - 3m na ľavej aj na pravej nohe
- pirueta na dvoch nohách - 5 otočiek
- trojkové obraty - 5x na obe strany - trojkový skok (kadet)