Športový tréning detí a mládeže

Vytlačiť

Nevyhnutným predpokladom pre optimálny vývin telésného, srdco-cievneho,dýchacieho,nervového,pohybového psychického systému u detí predškolského a školského veku je spontánna a rozlične organizovaná pohybová aktivita.
Pri zostavovaní tréningového programu  u detí a mládeže rešpektujeme množstvo anatomicko-fyziologických, psychologických, motorických osobitostí, vytvárame  tréningové prostredie s inými sociálnymi vzťahmi ako u dospelých.

Cieľom športového tréningu detí je vytvárať predpoklady na dosiahnutie maximálnej športovej výkonnosti v optimálnom veku. K tomu je nevyhnutný vhodne riadený športový tréning, ktorý má slúžiť ako:
- účinný prostriedok celkovej odolnosti ich organizmu
- postupne znášať zvyšujúce sa tréningové zaťaženie
- upevňovanie zdravia a aj výchovy v najširšom slova zmysle
- neslúži len na vyplnenie voľného času a zábavu detí, ale tiež by nemalo prevládať jednostranné zameranie- iba na dosiahnutie za každú cenu úspechov (predčasná špecializácia)

Systém výkonnostného športového tréningu detí a mládeže si vyžaduje značne odlišný prístup  k jeho riadeniu. Tieto odlišnosti sa týkajú:
- podmienok
- obsahu - jednotlivé zložky športovej prípravy
- uplatňovaných tréningových prostriedkov
- metód
- princípov, foriem, a periodizácie
- systému súťaženia

Ich poznanie umožňuje u detí adekvátne stimulovať rozvoj jednotlivých pohybových schopností, zručností a vyhnúť sa chybám pri voľbe nevhodného pohybového zaťaženia. Spočívajú v dôslednom rešpektovaní vekových a pohlavných osobitostí detí cestou:
- zachovania vysokého podielu všestrannej pohybovej prípravy ( pestrá ponuka pohybových aktivít)
- prevažne všeobecne zameraného tréningového zaťaženia
- postupné zvyšovanie objemu – teda nie zakladať na intenzite tréningu, ale na postupnom pridávaní tréningových jednotiek v týždni
- stavba šport. tréningu bez dlhodobého ladenia formy
- nepoškodzovanie organizmu detí po zdravotnej, pohybovej, psychickej (nadmerné tréningové a súťažné zaťaženie, krátkym časom na zotavenie medzi cvičeniami, nedostatočnou výživou, dlhodobou frustráciou a podceňovanie niektorých psychických príznakov,kt. môžu vyustiť až do depresie a predčasného ukončenie šport. činnosti)
- zosúladenie šport. tréningu a školy
- vytvorenie vzťahu k športu ako celoživotnej aktivite , aj keď mnohí z nich sa nepresadia vo vrcholovom športe

Tieto zásady sa premietajú do všetkých zložiek športovej prípravy detí:

Kondičná príprava:
- zameriavame sa na komplexný rozvoj trénovanosti s akceptovaním tých pohybových schopností, pre ktoré sú v danom senzitívnom období najvhodnejšie podmienky, najmä koordinačné a rýchlostné, doplnkovo silové, vytrvalostné schopnosti a kĺbová pohyblivosť.
Uprednostňujeme krátkodobé, pestré a zaujímavé pohybové zaťaženia.

Koordinačné a rýchlostné schopnosti - zaraďovaním najmä hravých, prípravných cvičení a gymnastiky
- pri rozvoji rýchlostných schop. Vychádzame z lokomočnej bežeckej rýchlosti najmä akceleračného charakteru ( polohové štarty s prvkami koordinácie, cvič. na rozvoj reakčných schop. v pohybových hrách, štafetové hry s prvkami súťaženia

Silové schopnosti- rozvíjame prekonávaním vlastnej hmotnosti tela, cvičením na náradí
- majú podporný význam pri rozvoji rýchlostných a koordinač. schop., pri osvojovaní športových zručností a návykov
- dbáme o harmonické posilňovanie všetkých svalových skupín, spevnenia chrbtového svalstva, postupného rozvoja dynamickej sily

Vytrvalostné schopnosti - zameriavame najmä na oblasť aeróbneho výkonu a aeróbnej kapacity- pomocou pohybových a športových hier, pri ktorých si deti sami regulujú intenzitu tréningového zaťaženia
- monotónna pohybová činnosť má demotivačný účinok- preto striedame vytrvalostné cv. S koordinačnými prvkami a plnením rôz. úloh ( prekážkové dráhy, cv. so švihadlom, rytmické cv. s hudbou – tanec, aerobik)

Technická príprava - zvládnutie širokej škály pohybových zručností,  rozvíjame aktivitu detí  a schopnosť analyzovať kvalitu uskutočňovaných pohybov
- pri nácviku a zdokonaľovaní len postupne zvyšujeme intenzitu, využívame zľahčené podmienky, imitačné a prípravné cvičenia
- vyžadujeme presnosť uzlových fáz techniky a neustále sa vraciame k technickým cvičeniam rozvíjajúcim detaily a jednotlivé prvky pohybovej štruktúry
- uplatňujeme najmä analyticko-syntetickú metódu
- zdokonalenie základov techniky si vyžaduje potom veľký počet opakovaní

Taktická príprava -  zvládnutie základných zásad a pravidiel
- uprednostňujeme osvojenie športových  zručností pred taktikou športového boja
- psychickú a teoretickú prípravu orientujeme na podporu motivácie vykonať športovú činnosť, rozvoj vôľových a morálnych vlastností, zdôrazňujeme význam dodržiavania vhodného denného režimu a životosprávy
- tréneri musia často akceptovať rôzne intelektové schopnosti detí, odlišné sociálne a kultúrne prostredie, spôsob trénovania ovplyvňujú aj pohlavné rozdiely, značne rozlišná rýchlosť dospievania (biologický vek)

Chcete prihlásiť dieťa na kurz?

ok2e-mailom: evatakacova1@gmail.com
ok2telefónom: 0903 847 300
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 
 

Copyright Krasoklub Bratislava © 2012. Webdesign by trueCreative